Salut a totes les polítiques

Mobirise

El poble som les persones i, des de l'IMPULS, volem que l'eix principal del nostre projecte ens aporti benestar en tots els àmbits.

A dia d’avui, la definició de SALUT de l’Organització Mundial de la Salut (1946) es manté vigent:

“Estat complert de benestar físic, mental i social, i no només l’absència d’afeccions o malalties”.

I volem això.
Salut arreu.
Salut a totes les polítiques.
Salut individual i col·lectiva.

1. L’EIX DEL NOSTRE PROJECTE:


SALUT I BENESTAR PER A TOTES!        

Des de l'IMPULS volem un poble que centri la seva gestió municipal en TU.

Per aquest motiu plantegem el nostre projecte sobre un pilar ferm i clar: ELS DETERMINANTS DE LA SALUT.

Els determinants de la salut són aquells factors socials, ambientals, econòmics… personals i col•lectius que influeixen directament en la salut i el benestar de les persones.

Centelles ha de ser un poble ben adaptat a les necessitats del s.XXI on les polítiques de mobilitat, cultura, habitatge, entorn natural... Estiguin estratègicament pensades per incidir en el teu benestar.

Davant d’aquesta evidència, el projecte de L’IMPULS es construeix al voltant d’aquests determinants de Salut, i ho fa a través d’una adaptació dels mapes de salut existents.

2. DETERMINANTS DE LA SALUT

El projecte de L’Impuls es construeix tenint la salut i el benestar de cada un dels centellencs i centellenques com a base i motor de totes i cada una de les actuacions i plans que han de fer-se a Centelles.

Però què és la “Salut”? 

La Organització Mundial de la Salut (OMS) , a l’any 1946 va definir la Salut com “aquell estat complert de benestar físic, mental i social, i no només l’absència d’afeccions o malalties”. Definició que a dia d’avui es manté vigent.

És important destacar que aquests defineix la “salut” en sentit positiu, transcendint els aspectes físics per tenir també en consideració aspectes mentals, socials i el complert benestar; no com fins llavors, que només es definia com l’absència de malaltia.

La ciència ha demostrat que entre el 75-80% de la salut de cada persona depèn del seu entorn. És per aquest motiu que parlem dels determinants de salut.

3. SALUT A TOTES LES POLÍTIQUES

Mobirise

La OMS va definir els determinants de la salut com:

Tots aquells factors personals, socials, econòmics i ambientals que poden incidir i que determinen l’estat de salut dels individus i de les poblacions.

Cal tenir en consideració que els determinants de salut actuen en diferents moments sobre els factors descrits que envolten la vida d’una persona, i per tant, tenen un component dinàmic i adaptatiu.

Diferents estudis i autors han proposat models de mapes de salut per tal d’expressar els diferents determinats que afecten, sigui positivament com negativament, l’estat de salut de les persones o poblacions.

No obstant, tots situen a l’individu humà en el centre i els deferents tipus de factors amb incidència en la salut al voltant.

Davant d’aquesta evidència, el projecte de L’IMPULS es construeix al voltant d’aquests determinants de Salut, i ho fa a través d’una adaptació dels mapes de salut existents.

Mobirise

Al centre de tot col·loquem a la Persona, sabent que cada un tenim unes característiques personals, com el gènere i l’edat, que tot i que no hi puguem actuar directament, tenen un paper determinant en la seva salut, així com els factors hereditaris (la informació genètica que cada un té), i depenent de les actuacions que fem al poble i com el gestionem, els pot millorar el benestar.

Hi ha altres aspectes molt lligats al benestar de cada persona en els que si que hi podem actuar de forma més directe, com son totes aquelles accions que han de permetre que cada un puguem tenir coberts els nostres drets fonamentals, com per exemple, a tenir un habitatge en condicions, a la llibertat de ser i expressar-se com vulguem, a la moure’ns de forma autònoma, etc., tinguem l’edat, les capacitats, gènere o creences que tinguem.

I l’estil de vida individual de cada un. Si bé cada un ho triem, el que ens ofereix l’entorn en el que vivim acaba influenciant en si tenim un estil de vida més o menys saludable. 

Podem caminar per anar a l’escola o el treball? Mengem variat? Tinc accés a formació o a espais d’esbarjo i divertiment?

La Comunitat en la que vivim també juga un paper fonamental i molt determinant en el nostre benestar i la nostra salut social, però també mental i física, doncs ens determina la tipologia d’interaccions socials i el sentiment de pertinença a un lloc a través de l’accés a la formació, a la cultura i al lleure de qualitat i variat al que tinguem, així com a l’oportunitat de formar part d’una associació o entitat forta, independent i motivadora.

Una vegada cobertes aquestes necessitats més personals i comunitàries o socials, volem centrar-nos en totes aquelles condicions econòmiques i d’entorn urbà, que comprèn un gran ventall de determinants.

La tipologia i la varietat del comerç, d’oportunitats de treball i feina, els serveis als quals tenim accés, i la tipologia d’indústria i sector productiu que tenim, determinen les nostres condicions econòmiques i estils de vida. Però també la capacitat d’innovació que tenim en cada un d’aquests aspectes, que permeti que tinguem una Economia local forta, resilient, puntera, etc.

Tinc feina? M’agrada la meva feina? Puc desplaçar-me per anar a treballar o a comprar? Puc triar amb quin mitjà hi puc anar? Tinc llocs per jugar? Puc comprar variat i de qualitat en el comerç local?

L’Entorn construït on ens movem, passegem, vivim, ens divertim, aprenem, comprem, etc., en definitiva, l’espai físic on fem el nostra dia a dia i que juga un paper fonamental en el nostre benestar i la nostra salut.

Aquí hi ha aspectes a bordar tant determinants i necessaris com son la planificació urbanística (on s’ubiquen i com han de ser les zones residencials, els equipaments, les industries, les zones verdes, els carrers... perquè tinguin sentit i no ens trobem amb sense sentits i haguem d’improvisar constantment), que també determina el tipus d’habitatge, quantitat i característiques que hem de tenir; l’espai públic; el verd urbà, les xarxes de serveis i la mobilitat.

Disposo d’espais públics de qualitat? La configuració de carrers i espais públics propicien a que em desplaci caminant? Casa meva té un jardí o una terrassa? M’arriba fibra òptica a casa o al lloc de treball?

També l’Entorn Natural (com son l’existència i qualitat dels hàbitats naturals, arbrat, aire, aigua, sol) de Centelles té un impacte en cada un de nosaltres. I l’estat dels camins rurals i les indicacions d’accés a les cases aïllades també son determinants per els que hi viuen.

Hi ha biodiversitat al voltant de casa? L’aire està contaminat? La qualitat dels torrents és bona? Tinc accés a l’aigua potable? Poden trobar fàcilment casa meva si tinc una emergència?

I per últim, trobem les condicions com s’administra i es gestiona l’Ajuntament, i les empreses o serveis que en depenen de manera directa com son L’Electra Municipal i la Residència Sant Gabriel, però també les relacions que establim amb els municipis veïns, la comarca i la resta del territori.

En definitiva, la Governança, per tal de que sigui propera, sincera, respectuosa, participada, solvent i viable.

Totes aquestes capes estan estretament interconnectades unes amb les altres, de manera que actuant en una d’elles, de forma inevitable s’actua en moltes d’altres.

El projecte de l’IMPULS busca potenciar totes les sinergies positives i multiplicadores que puguin sorgir de la combinació de treballar l’impacte de cada actuació en múltiples determinants de salut de cada un, i sempre tenint en compte uns eixos transversals a aplicar en cada una de les preses de decisions que fem. 

Cal que les actuacions siguin participades, resilients per adaptar-se als canvis constants als que ens puguem anar trobant, permetin la convivència, civisme i seguretat, contribueixin al sentiment de pertinença i siguin vitals, alegres i dinàmiques.

© Copyright 2023 L'Impuls per Centelles - Tots els drets reservats